Nieuws


Hieronder houden we u op de hoogte van relevant nieuws over het veranderende buitengebied, het verloop van de bijeenkomsten, binnengekomen plannen en ideeën, inspirerende voorbeelden van vernieuwend platteland en nog veel meer.


Vervolgstappen na overleg met betrokken inwoners

In de periode van februari tot april heeft de gemeente in afstemming met verschillende verenigingen van plaatselijk belang vier bijeenkomsten georganiseerd. Verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder. In al deze bijeenkomsten bleek dat asbest een belangrijke aanleiding is om na te gaan denken over het eigen erf. Velen zijn al druk bezig met plannen, anderen wachten nog even af. Voor het maken van plannen is het wel nodig om een idee te hebben van wat mag en wat niet mag. Mensen zijn over het algemeen best genegen om de buurman mee te nemen in de plannen voor het eigen erf. De buurman mag echter niet bepalen wat er wel of niet komt.

De reacties op een aantal stellingen waren duidelijk eensgezind. Er is behoefte aan vouchers om nu te slopen en later te kunnen verzilveren, of op het eigen erf of op een ander erf. De sloopopgave voor een compensatiewoning moet niet groter worden dan de huidige 850 m².

Er waren ook verschillen tussen de bijeenkomsten. Dit bleek vooral ook uit de ideeën over een gewenste bouwstijl. In Haarle en Nijverdal is een modernere bouwstijl meer geaccepteerd dan in het noordelijk deel van de gemeente. De voorkeur daar gaat uit naar een meer traditionele bouwstijl.

Hoe nu verder?

Eerst gaan we een nadere beoordeling maken van de verschillende gebieden binnen de gemeente om op die manier meer zicht te krijgen op wat daar haalbaar en wenselijk is. En we gaan het idee van vouchers nader uitwerken. Adviesbureau Eelerwoude ondersteunt ons vanuit hun expertise bij het werken aan mogelijke beleidsrichtingen. Begin juni voegen we de informatie bij elkaar en werken we verder aan concrete richtlijnen voor een nieuw buitengebied.


Inventarisatie Haarle

Maandag 15 april kwamen zo’n 20 betrokken en constructieve inwoners van Haarle in de kantine van SV Haarle bij  elkaar om met de gemeente te praten over de manier waarop we met elkaar het buitengebied de komende jaren gaan invullen.

Na een korte herdenking van de vandaag overleden kernwethouder Dennis op den Dries en een algemene inleiding over de veranderingen die zich in het buitengebied voltrekken en de manier waarop de gemeente daarvoor met inwoners samen nieuw beleid wil ontwikkelen, gaan de aanwezigen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.

Voorafgaand stelt de zaal nog een drietal aandachtspunten aan de orde: knooperven, het koppelen van locaties om herbouw op een ander erf dan waar gesloopt wordt, en duurzaamheid.

De stellingen waren de volgende

 1. Ik ben bewust bezig met verbouwplannen of ontwikkelplannen voor mijn perceel.
 2. Ik heb behoefte aan kaders, zodat ik weet waar ik aan toe ben (ook in mijn omgeving).
 3. Overleggen met de omwonenden moet een verplichting zijn.
 4. Nieuwe (niet-agrarische) bedrijven zijn welkom in het buitengebied, ook al komen die in mijn directe omgeving.
 5. Er is behoefte aan een voucher voor schuren. Dit houdt in dat je een schuur ook jaren later gedeeltelijk weer mag bouwen. Dit mag op eigen terrein, maar ook op een ander erf.
 6. Een woning ter compensatie voor slopen van schuren, mag ook op een ander woonerf worden teruggebouwd.
 7. Rood voor Rood betekent sloop van minimaal 850 m2. Deze voorwaarde mag ook hoger gesteld worden op bijv. 1000 m2.
 8. Sanering van asbest geeft extra kosten. Hiermee mag rekening worden gehouden in de regeling.
 9. Bij iedere ontwikkeling moet kritisch gekeken worden naar bouwstijl en het inpassen in het landschap.
 10. Heeft u Ideeën of belangrijke punten die wij mee moeten nemen?

Uitkomsten

Zeven mensen oriënteren zich op de mogelijkheden voor sloop-verbouw-nieuwbouw. Deze avond gebruiken ze om ideeën op te doen. Opvallend is dat er zowel mensen zijn die sloopmeters zoeken als mensen  die die meters in de aanbieding hebben.  De overgrote meerderheid heeft behoefte aan richtlijnen over wat wel en niet mogelijk is. Een groot deel van de aanwezigen vindt overleg met omwonenden een noodzakelijke vanzelfsprekendheid. Maar uiteindelijk beslist de Raad. Overigens biedt de nieuwe omgevingswet straks mogelijkheden om in overleg met omwonenden bepaalde normeringen flexibeler toe te passen

Over het al dan niet toestaan van nieuwe (niet)agrarische bedrijven in het buitengebied zijn de meningen sterk verdeeld. Dit blijkt afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf en van de verkeersbewegingen die een bedrijf met zich meebrengt. Inpassing en beperking van overlast zijn belangrijke randvoorwaarden.

Iedereen  is enthousiast over het invoeren van een voucher voor schuren. Het stimuleert sloop van schuren en opknap van ervan. Wellicht is het goed om vouchers te kunnen vererven of doorverkopen. Dan vertegenwoordigt het een vaststaande waarde. Het moet  zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt om oude schuren te slopen is de algemene opvatting. Daarom vindt ook iedereen het mogen bouwen van compensatiewoningen op een ander erf een goed idee. Let op dat leefbaarheid wordt bepaald door meer dan alleen wonen. Ook werken, recreëren en natuurontwikkeling dragen daaraan bij.

Men vindt 850 m2 slopen als minimum om terug te mogen bouwen  echt de grens. Die oppervlakte moet eerder naar beneden den naar boven worden bijgesteld.

Bijna iedereen is het erover eens dat er rekening mag worden gehouden met de asbestsaneringskosten. Kanttekening :asbestsanering wordt overdreven en is inmiddels een economisch in plaats van een maatschappelijk probleem geworden.  Ook is bijna iedereen van mening dat er rekening gehouden moet worden met een goede  inpassing van nieuwbouw  in het landschap en dat er gekeken moet worden naar bouwstijl. Daarbij wordt wel aangetekend dat er vandaag de dag nu eenmaal anders wordt gebouwd dan in het verleden. De relatie met het landschap is belangrijker dan tijdgebonden bouwstijl.

Opmerkingen en ideeën

Als reactie op vraag 10 kwam een rijke oogst aan wensen en ideeën naar voren

 • Schuren verplaatsen op dezelfde kavel i.v.m. nieuwe inrichting (mooier geheel). Een pluspunt is dat de oude schuur weg is incl. asbest. Wanneer je bijvoorbeeld ¼ maar terug mag bouwen gaat niemand dit doen. Gewoon 1 op 1 terug bouwen.
 • Beloningen/vergoedingen vanuit de gemeente/overheid voor bv. initiatieven van burgers of saneren van asbest.
 • Beleid versoepelen, het idee/initiatief bekijken. Kijken naar mogelijkheden wat levert het initiatief op. (bv. Demografisch).
 • Ontwikkeling knooperf à Regelmatig oriëntatie vanuit het programma ‘binnenste buiten’ dagelijks te zien op Nederland 2 om 18:45 uur.
 • Laat starters/jeugd mogelijkheden zoeken om schuren te ruilen voor de mogelijkheid voor bouwen of herbestemmen.
 • Bedrijven ergens anders laten slopen wanneer ze extra willen bouwen, maar maximale van bebouwingsoppervlakte al hebben bereikt.
 • Stimuleer woningbouw in de dorpen i.c.m. slopen in het buitengebied. Voorkom leegstand in dorpen.
 • Meer stimuleren om de leegstaande schuren op te ruimen. Er staan er nu nog te veel van. Risico’s: instorting, puinhoop, verloedering, verleiding hennepplantages is groot.
 • Betrek vooral andere domeinen bijv. WMO, participatiewet
 • Loop vooruit op de komende wetgeving (omgevingswet)
 • Leer van andere gemeentes
 • Neem als gemeente actief contact op in de buurt over bijv. gezamenlijk aanpak asbestsanering. Trek het dan ook breder dan een individueel geval.
 • Denk duurzaam.
 • Betrek ook intereg (Interreg Community Initiative)
 • Meer mogelijkheden
 • Flexibeler denken (in alle redelijkheid)
 • Vouchers ‘eeuwig houdbaar’
 • Flexibiliteit Rood voor Rood: naast schuren zou ook grond ingeleverd kunnen worden b.v. 2 x schuren = 500 m2 + 1 ha grond (natuur = gelijk aan 350 m2) = totaal 850 m2.
 • Indien bedrijven worden toegelaten in agrarisch gebied, moet er niet meer overlast komen dan de landbouw nu veroorzaakt. Dus niet bedrijven accepteren met veel autoverkeer, vrachtauto lawaai, milieurisico’s.
 • Het te koop kunnen aanbieden van resterende m2, zodat deze m2 niet ‘in rook opgaan’
 • Kosten gaan voor de baten
 • Denk vanuit mogelijkheden ipv uit regelgeving
 • Zolang eigenaar op het gebouw zit is sloopvoucher onbeperkt geldig. Maar zodra pand is verkocht dan is de sloopvoucher nog bijv. 10 jaar geldig.

Inventarisatie Hulsen

Maandag 8 april kwamen zo’n 25 inwoners van Hulsen in Dorpshuis Sion bij  elkaar om met de gemeente te praten over de manier waarop we met elkaar het buitengebied de komende jaren gaan invullen. De aanwezigen vormden een afspiegeling van de situatie in Hulsen. Minder agrariërs dan in Marle en Hancate  en een aantal nieuwe inwoners.

Na een algemene inleiding over de veranderingen die zich in het buitengebied voltrekken en de manier waarop de gemeente daarvoor met inwoners samen nieuw beleid wil ontwikkelen, gaan de aanwezigen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.

De stellingen waren de volgende

 1. Ik ben bewust bezig met verbouwplannen of ontwikkelplannen voor mijn perceel.
 2. Ik heb behoefte aan richtlijnen, zodat ik weet waar ik aan toe ben (ook in mijn omgeving).
 3. Overleggen met de omwonenden moet een verplichting zijn.
 4. Nieuwe (niet-agrarische) bedrijven zijn welkom in het buitengebied, ook al komen die in mijn directe omgeving.
 5. Er is behoefte aan een voucher voor schuren. Dit houdt in dat je een schuur ook jaren later gedeeltelijk weer mag bouwen. Dit mag op eigen terrein, maar ook op een ander erf.
 6. Het beleid mag flexibeler. Een woning ter compensatie voor sloop van schuren mag bijvoorbeeld ook op een ander woonerf worden teruggebouwd.
 7. Rood voor Rood betekent sloop van minimaal 850 m2. Deze voorwaarde mag ook hoger gesteld worden op bijv. 1000 m2.
 8. Sanering van asbest geeft extra kosten. Hiermee mag rekening worden gehouden in de regeling.
 9. Bij iedere ontwikkeling moet kritisch gekeken worden naar bouwstijl en het inpassen in het landschap.
 10. Heeft u ideeën of belangrijke punten die wij mee moeten nemen?
   

Uitkomsten

Zo’n 40% van de aanwezigen heeft plannen voor verbouw of (her)ontwikkeling en 20% ziet graag kaders waarbinnen dat kan. Een stucadoorsbedrijf met Rood voor Rood-plannen, een ondernemer met ligboxstallen die te maken heeft met asbestproblematiek, mensen met ideeën over recreatieve activiteiten, zoekers naar sloopmeters voor een Rood voor Rood-project; het speelt allemaal. De meerderheid van de aanwezigen zit niet te wachten op regelgeving. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over versnippering en verstedelijking van het buitengebied.

Overleggen met omwonenden wordt door iedereen als absoluut noodzakelijk gezien. Men verwacht in Hulsen geen burenproblemen bij nieuwe plannen.

Over de mogelijke komst van nieuwe (niet)agrarische bedrijven in het buitengebied is de zaal verdeeld. Een en ander hangt ook af van de activiteiten. Is er alleen maar opslag of komt er bijvoorbeeld  een architect in een voormalige schuur, dan is dat iets anders dan een timmerbedrijf dat daadwerkelijk in de bedrijfsruimte in het buitengebied produceert.

Iedereen is enthousiast over het invoeren van een voucher voor schuren. Als geld voor herbouw ontbreekt, is het goed om sanering en afbraak van ontsierende bebouwing daardoor niet te blokkeren door het gevaar van kapitaalvernietiging.

Het moet aantrekkelijk worden gemaakt om oude schuren te slopen is de algemene opvatting. Een ruime 85% is dan ook voor de mogelijkheid  om compensatiewoningen op een ander erf te bouwen. Daartegenover staat de reserve om maar lukraak schuren door woningen te vervangen. Staal en glas wil men over het algemeen niet in het buitengebied. Flexibeler mogelijkheden voor hergebruik van schuren komen daardoor steeds nadrukkelijker in het vizier.

Het optrekken van de minimale sloopoppervlakte van 850 naar 1000 vierkante meter om Rood voor Rood te kunnen toepassen, krijgt bijval van drie van de 13 stemmers (de helft stemt niet voor deze stelling). Men is van mening dat aandacht moet gaan naar kwaliteit van het buitengebied in plaats van naar exacte cijfers.

Asbestsanering is een landelijk probleem en eigenlijk zou de landelijke overheid daarvoor voorzieningen moeten treffen. Acht ven de negen stemmers vindt dat er in de regeling rekening moet worden gehouden met de kosten van sanering. Maar men ziet meer in een geldpotje dan in het verruimen van herbouwmogelijkheden.

Ook is iedereen van mening dat er rekening gehouden moet worden met een goede  inpassing van nieuwbouw  in het landschap en dat er kritisch gekeken moet worden naar bouwstijl. Veel glas is in de ogen van velen niet goed. Hergebruik van materialen, het toepassen van hout en steen in plaats van damwand wordt als belangrijk gezien.

Wensen en ideeën

Er was ook ruimte om ideeën en wensen door te geven. Dat resulteerde in:

 • Maatwerk: Elke situatie vraag zijn eigen aanpak.
 • Indien de buurt mee kan en wil denken niet te star in de regels blijven hangen
 • Houd projectontwikkelaars buiten de deur binnen voucher beleid
 • Huidige vraagstukken op de nieuwe ‘ruimere’ ideeën proberen uit te werken
 • Bied ruimte voor recreatie i.c.m. natuur
 • Ruimte bieden voor bed & breakfast
 • Goed in het landschap passende architectuur
 • Verstandig inzetten tegen verval van oude schuren
 • Behoud van landschap/natuur
 • Behoud van authentieke bebouwing die de streek typeren
 • Meer terug van de vroegere houtwallen, bosschages als perceelafscheiding
 • Groen gebied houden zonder dat het over bemest wordt
 • Controle op inpassing in groen; dit gebeurt nu te weinig
 • Bestaande (oude) schuur slopen, hiervoor een nieuwe schuur terugbouwen met dezelfde m2
 • Sneller weten waar aan toe te zijn met de gemeente als je wilt bouwen
 • Minder regels
 • Geen zonneparken/windmolens op agrarische grond
 • Geen 5G masten i.v.m. stralingen
 • Geen Rood voor Rood op plaatsen waar geen woonerf is, dus niet op een plaats wat geen bouwkavel is
 • Geen zonnepanelen (op de grond) en windmolens
 • Geen huizen dichtbij
 • Geen versnippering van woningen, meer gegroepeerd houden
 • Geen (kleinschalige) zonneparken naast/in de directe nabijheid van woningen. (Dit past beter bij industrie bijv.)
 • Geen zonneparken in het zicht en op kleine afstand van woningen

Inventarisatie Marle Hancate, Egede,  Elen en Rhaan

Maandag 1 april kwamen zo’n 100 inwoners van Marle, Hancate,  Egede en Eelen en Rhaan in de Leemkamp bij  elkaar om met de gemeente te praten over de manier waarop we met elkaar het buitengebied de komende jaren gaan invullen.

Na een algemene inleiding over de veranderingen die zich in het buitengebied voltrekken en de manier waarop de gemeente daarvoor met inwoners samen nieuw beleid wil ontwikkelen, gaan de aanwezigen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.

De stellingen waren de volgende

 1. Ik ben bewust bezig met verbouwplannen of ontwikkelplannen voor mijn perceel.
 2. Ik heb behoefte aan kaders, zodat ik weet waar ik aan toe ben (ook in mijn omgeving).
 3. Overleggen met de omwonenden moet een verplichting zijn.
 4. Nieuwe (niet-agrarische) bedrijven zijn welkom in het buitengebied, ook al komen die in mijn directe omgeving.
 5. Er is behoefte aan een voucher voor schuren. Dit houdt in dat je een schuur ook jaren later gedeeltelijk weer mag bouwen. Dit mag op eigen terrein, maar ook op een ander erf.
 6. Een gesloopte schuur op een woonerf mag voor 25% herbouwd worden op een ander woonerf.
 7. Een woning ter compensatie voor slopen van schuren, mag ook op een ander woonerf worden teruggebouwd.
 8. Rood voor Rood betekent sloop van minimaal 850 m2. Deze voorwaarde mag ook hoger gesteld worden op bijv. 1000 m2.
 9. De eigenaar van een te slopen gebouw mag bijdragen in de kosten.
 10. Sanering van asbest geeft extra kosten. Hiermee mag rekening worden gehouden in de regeling.
 11. Bij iedere ontwikkeling moet kritisch gekeken worden naar bouwstijl en het inpassen in het landschap.
 12. Heeft u Ideeën of belangrijke punten die wij mee moeten nemen?

Uitkomsten

Direct wordt duidelijk dat 60% van de aanwezigen plannen heeft voor verbouw of (her)ontwikkeling en 80% graag kaders ziet waarbinnen dat kan. Het gaat daarbij vooral om richtlijnen waarbinnen maatwerk mogelijk is. Niemand zit te wachten op strikte regels die alleen maar beperkend werken. Overleggen met omwonenden wordt door 95% als onmisbaar gezien. Dat betekent overigens niet dat iedereen ook zijn zin krijgt. Het gaat erom om op voorhand wellicht al tot compromissen te kunnen komen.

Zo’n 60% vindt dat nieuwe (niet)agrarische bedrijven in het buitengebied welkom zijn, maar plaatst wel kanttekeningen op het gebied van (verkeers)overlast en inpassing. Verrommeling moet in ieder geval worden voorkomen.

De overgrote meerderheid (99%) is enthousiast over het invoeren van een voucher voor schuren. De helft van de aanwezigen vindt het 1 op 4 meters herbouwen van woningen voor schuren een goed plan maar als we de mening vragen over het 1 op 2 herbouwen is 90% daar voor. Het moet  zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt om oude schuren te slopen is de algemene opvatting. Maar liefst 99% vindt het mogen bouwen van compensatiewoningen op een ander erf een goed idee, wellicht juist in (de buurt van) de kernen. Belangrijk is de ontplooiingsmogelijkheden van agrariërs niet te beperken door woningbouw in het buitengebied. Het optrekken van de minimale sloop oppervlakte van 850 naar 1000 vierkante meter kan niet op bijval rekenen.

De discussie over het al dan niet bijdragen van de eigenaar in de sloopkosten geeft een heel verdeeld beeld. Over de consequenties is nog veel onduidelijk. Op een na zijn alle aanwezigen het erover eens dat er rekening mag worden gehouden met de asbestsaneringskosten. ‘Als we kosten moeten maken voor sanering, mag daar best wel wat tegenover staan.’ Ook is bijna iedereen van mening dat er rekening gehouden moet worden met een goede  inpassing van nieuwbouw  in het landschap en dat er kritisch gekeken moet worden naar bouwstijl. Veel mensen zitten niet te wachten op veel modern vormgegeven woningen in het buitengebied.

Er was ook ruimte om ideeën en wensen door te geven. Dat resulteerde in:

 • Er moet een goede regeling komen voor sloop of verbouw anders hebben we over 25 jaar een groot aantal percelen met vervallen schuren.
 • Jonge gezinnen (ook andere mensen) extra kansen bieden om betaalbaar in het buitengebied te wonen.
 • Let op natuur en het behouden daarvan.
 • Mogelijkheid bieden om windmolens op boerderijniveau te plaatsen. Daarmee wordt bedoeld een windmolen met een bouwhoogte van circa 15 meter.
 • Asbest vervangen en zonnepanelen plaatsen combineren.
 • Geef de jonge agrariërs de ruimte als ze plannen hebben. Zelf willen ze ook meedenken en ze onderhouden het mooie groene landschap.
 • Rood voor Rood, waarom alleen in eigen gemeente? Kan dit niet ook bij andere gemeentes.
 • Waar rust is, rust houden.
 • Vrijwillig overleg met de omwonenden. Dit dus niet verplichten.
 • Maatwerk, bekijk per situatie.
 • Geen moderne bebouwing met teveel glas in het buitengebied.
 • Geen verder aantasting van het natuurlijk landschap.
 • Gebouwen slopen met een financiële tegemoetkoming, zonder een RvR regeling.
 • Geen zonneparken, uitsluitend panelen op daken.
 • Geen grote bedrijven, maar kleinschalige ‘projecten’.
 • Minder nieuwe woningen in het buitengebied.
 • Niet alle bedrijven zomaar naar het buitengebied laten komen. Het moet wel passen in het gebied.
 • Niet meer toerisme in het buitengebied en uitbreiding van recreatie.
 • Zelf asbest saneren, ook boven de 35 m2.
 • Geen zorgcentrum op Hancate.Inventarisatie Daarle en Daarlerveen 

Op maandag 11 februari kwamen zo’n 80 mensen in dorpshuis ’n Kadiek bij elkaar om te praten over de nieuwe toekomst van het buitengebied. Directe aanleiding was het initiatief van Plaatselijk Belang om te komen tot een gezamenlijke sanering van asbestdaken.

Bekijk hier de powerpoint presentatie van het algemene verhaal tijdens de bijeenkomst.

Stellingen om meningen te inventariseren

De input van betrokkenen in het buitengebied wordt geïnventariseerd aan de hand van een aantal stellingen. Een praktijkvoorbeeld uit Daarle is gebruikt om de gedachten te richten.

1.    Ik weet welke opgave er liggen voor mijn perceel in de komende jaren. 
2.    Ik weet welke mogelijkheden er zijn en welke stappen ik moet zetten als het gaat om het ontwikkelen van plannen voor mijn perceel.
3.    Ik vind het belangrijker dat gelet wordt op welke manier iets gebouwd/ontwikkeld wordt (denk aan bouwstijl en landschap- en natuurstructuren), dan op het type functie dat er komt.
4.    Ik vind dat een plan voor de ontwikkeling van een perceel dat inspeelt op huidige vraagstukken als duurzaamheid, asbest en natuurontwikkeling meer kans heeft tot slagen dan een plan dat daar niet op inspeelt. 
5.    Ik vind het belangrijk dat er per locatie specifiek wordt gekeken of de gewenste ontwikkeling mogelijk is.
6.    Afspraken over het behouden/herstellen van kwaliteit zijn belangrijk in het buitengebied en zullen ook nagekomen moeten worden.
7.    Nieuwe functies/activiteiten voor het buitengebied mogen worden toegelaten, zolang dit goed is afgestemd met de buurt/omwonenden.
8.    Wat vind je waardevol in ons buitengebied?
9.    Ruimte voor ideeën en wensen.

Uitkomsten

Het blijkt dat mensen met asbestdaken hun situatie goed kennen en in staat zijn zelf de regie te voeren, ondanks het feit dat de kosten een probleem vormen. Mensen die geen asbestdaken hebben wachten nog af. ‘De gemeente moet maar zeggen wat ik kan en mag.’ Juist daarom willen we toe naar een situatie die initiatieven stimuleert en mogelijk maakt mits er sprake is van een goede balans in belangen. 
Men pleit voor steeds weer een locatiespecifieke aanpak en beoordeling van ieder plan,waarbij afspraken over kwaliteit vangroot belang zijn en strikt moeten worden nagekomen. Veranderingen zijn onontkoombaar en vaak ook wenselijk, maar overleg met en inspraak van de omgeving zijn absolute voorwaarden. Geluids-, stank- en verkeershinder en gevaren voor de volksgezondheid moeten worden voorkomen.
Asbest blijkt in veel gevallen een katalysator om plannen voor herbestemming of alternatief gebruik te ontwikkelen.

Waarden van het buitengebied en ideeën om die waarden te behouden en verder te ontwikkelen

Wat er ook verandert, we moeten blijven waken voor wat we belangrijk vinden, vindende bewoners van het gebied in en om Daarle en Daarlerveen. En dat gaat dan om:

-    Leefbaarheid, leven en laten leven.
-    Overleg
-    Respect voor elkaar 
-    Rust 
-    Ruimte
-    Schone lucht
-    Natuur
-    Vrij van grote industrie
-    Vrij wonen in de natuur
-    Geen horizon vervuiling
-    Landschap

Er was ook ruimte om ideeën en wensen door te geven. Dat resulteerde in:

-    Behouden van de leefbaarheid
-    Behouden van het landschap
-    Bij herbouw rekening houden met historische accenten van gebouwen
-    Ruimte voor weidevogels
-    Houd ondernemers in de kern
-    Bestaande natuur beschermen
-    Ja, mits gedachte.
-    Windturbine as hoogte 15m – wieken van 10m
-    MTB-route in buitengebied en die aan laten sluiten op routes bij Hellendoorn
-    Sloopvouchers > termijn van herbouw drastisch verlengen
-    RvR met meerdere buren combineren

De gemeente Hellendoorn gaat de input van deze avonden en die van volgende avonden in andere  kernen gebruiken voor nieuw beleid dat zoveel mogelijk aansluit bij de ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.