Route naar Cultuurvisie

Op de homepage heb je het misschien al wel gelezen. De CultuurCaravaan is gestart als een bestuurlijk experiment. De gemeenteraad heeft er namelijk voor gekozen om de inwoners de cultuurvisie van de gemeente Hellendoorn te laten bepalen. Maar hoe is dit proces nu eigenlijk verlopen? Lees het hieronder.

September 2017 - Het proces naar de cultuurvisie van start

Tussen half september en half november 2017 zijn veel ideeën opgehaald. In twee werksessies in november 2017 hebben inwoners die ideeën uitgewerkt.

Begin december hebben deskundige inwoners en professionals de ideeën gebundeld en in vijf categorieën ingedeeld.

 • A: Doorgaan, zelf doen! - Gewoon uitvoeren, al dan niet met bestaande partijen. Deze ideeën zijn met de bestaande energie, middelen, persoonlijke inzet en connecties uit te voeren.
 • B: Startklaar maken! - Uitvoering  op middellange termijn voorbereiden en de consequenties in beeld brengen.
 • C: Op broeden! - Onderzoeken of uitvoering op de lange termijn georganiseerd kan worden en welke consequenties daaraan verbonden zijn.
 • D: Behouden! - Een bestaand idee en/of activiteit waarvan inwoners het belangrijk vinden dat het blijft bestaan.

Restcategorie - In deze categorie zijn ideeën ondergebracht die niet in bovengenoemde categorieën passen of onvoldoende helder zijn.

De deskundigen hebben bij de indeling met name gelet op organisatie , tijd , geld (kosten/budget), en of het idee op zichzelf staat of een bundeling is van meerdere ideeën. 

Ruim 100 inwoners hebben zich aangemeld voor de Bonte Honderd. Deze inwoners hebben op zaterdag 20 januari 2018 de ideeën geprioriteerd en bepaalden zo de Cultuurvisie voor de komende periode.

Daar omheen is de festivalweek geprogrammeerd met verschillende culturele activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. 

Januari 2018 - Ideeënshow

Een mooie groep mensen liet zich tijdens de ideeënshow in januari 2018 inspireren. Door gloedvolle betogen over een nieuwe cultuurpas voor mensen met een klein budget, een Paw Paw festival of wat er allemaal aan cultuur gebeurt op Reggesteyn. Via een powerpoint-presentatie werden we opgeroepen ons hard te maken voor Mural Art in de gemeente.

De toneelvereniging Daarlerveen riep via een sketch op hun te helpen met geluid, licht en gordijnen. En de jeugdtheaterschool verraste door hun gesprek met de CultuurBurgemeester te onderbreken door een spontane scene waarin de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog aan de orde werd gesteld. Dat belooft wat voor de viering van 75 jaar bevrijding, waar de groep plannen voor ontwikkelt, samen met het Memory Museum.

En er was nog veel meer te zien en te horen. De avond werd gehouden tussen een cultuurmarkt en een Hellendoornse uitmarkt. En dan blijkt maar weer dat het in de gemeente bruist van de culturele plannen en ideeën. Nu nog uitvoeren. 

Januari 2018 - Beslisronde

En dan de beslisronde. De Bonte Honderd stortte zich in een intensief proces van onderhandelen. Onder leiding van ‘spelleider’ Joop Hofman werden aan elf tafels steeds honderd muntjes verdeeld. Om je muntjes te laten meetellen voor de einduitslag was het zaak om medestanders te vinden en anderen te overtuigen van de waarde van je voorkeuren. Dat bleek een uiterst boeiend proces met pleidooien, onderhandelingen en constructief overleg. Dat resulteerde uiteindelijk in afgewogen scores, die breed werden gedragen. En dat brede draagvlak was nu net de bedoeling toen we begonnen met het proces om de Cultuurvisie te laten bepalen door inwoners in plaats van alleen maar door beleidsmakers. Na een goede twee uur waren de munten verdeeld en kon de telling beginnen.

Uitslag

De zestien ideeën werden als volgt geprioriteerd:

 1. Muziekonderwijs (169 punten)
 2. Kunst komt naar je toe (130 punten)
 3. Uitbreiding jeugdactiviteiten in alle kernen (88 punten)
 4. Cultuurpret voor een klein budget (83 punten)
 5. Samen vieren van 75 jaar bevrijding (82 punten)
 6. Theater- en kunst(fiets)tocht langs alle kernen (74 punten)
 7. Muziekstudio en oefenruimte bandjes (67 punten)
 8. Bibliotheken met sociale functie (67 punten)
 9. Muziekkoepel in Nijverdal (61 punten)
 10. Kennisoverdracht van cultureel erfgoed (56 punten)
 11. Website voor cultuur (53 punten)
 12. Marktplaats voor culturele benodigdheden (44 punten)
 13. Regelneven voor cultuurinitiatieven(38 punten)
 14. Inzet (dorps)budget t.b.v. cultuur (27 punten)
 15. Kunst in de openbare ruimte (25 punten)
 16. Fysiek en digitaal podium voor amateurkunst (12 punten)


Beslisronde

Op zaterdagmiddag 20 januari 2018 vond de grote beslisronde plaats.

Voor deze beslisronde werden zowel willekeurige inwoners benaderd, als inwoners uitgenodigd die betrokken zijn bij de CultuurCaravaan. Op deze manier is een representatieve brede vertegenwoordiging van de bevolking bij elkaar die samen ideeën waardeert en prioriteert. De beslissingen over cultuur werden dus door de samenleving zelf genomen. 


Februari 2018 - vervolg 

Na de beslisronde op 20 januari 2018 zijn de ideeën op waarde geschat. In het Huis voor Cultuur en Bestuur vond de eerste bijeenkomst plaats om afspraken te maken met kartrekkers en mensen die zich hebben gemeld om de geprioriteerde ideeën daadwerkelijk op te pakken. Voor alle duidelijkheid: Uitvoering is steeds afhankelijk van ambities, budget en capaciteit, zowel bij inwoners en organisaties als bij de gemeente. De Cultuurvisie vormt een stip op de horizon, geen concreet uitvoeringsprogramma. Er is een verdeling gemaakt naar activiteiten/voorzieningen die we samen in 2018 gaan vormgeven, activiteiten/voorzieningen die we samen gaan voorbereiden voor 2019 en activiteiten/voorzieningen die we over vijf jaar gerealiseerd willen zien. Die uitkomst vormt de Cultuurvisie! Deze nieuwe Cultuurvisie, waarin zowel alle individuele en gestapelde en geprioriteerde nieuwe ideeën zijn opgenomen als ook het bestaande aanbod waarmee inwoners blij en tevreden zijn, is voor de verkiezingen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Behalve deze uitkomst zijn er ondertussen veel inwoners aangehaakt. De verbindingen die hiermee tot stand zijn gekomen blijven wij koesteren. Daar willen we ook in de toekomst mee verder. Wij hopen dat u een rol blijft spelen in de Cultuurvisie. Dat kan als meedenkend en meepratend publiek, maar ook in de uitwerking, voorbereiding en uitvoering van culturele activiteiten/voorzieningen.

Ook online blijft de CultuurCaravaan actief. Na de beslisronde is de CultuurCaravaan zeker niet afgelopen. De Cultuurvisie is dynamisch en nooit af. Zoals cultuur verandert, blijft ook de Cultuurvisie in beweging.  U kunt u mening en ideeën over cultuur blijven geven. Ook blijft het  wenselijk dat u uw oproepen of vragen met betrekking tot  cultuur in de gemeente Hellendoorn blijft  plaatsen. Want samen maken wij cultuur, niet alleen in deze korte periode, maar continu! Volg ons op Facebook via: https://www.facebook.com/CultuurCaravaan/